تبلیغات
مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند - اساسنامه انجمن مهندسی معدن ایران
 
پنجشنبه 19 خرداد 1390 :: نویسنده : آرمین بشیری

اساسنامه انجمن مهندسی معدن ایران

فصل اول  ـ كلیات و اهداف

ماده1 ـ به منظور گسترش، پیشبرد و ارتفای علم مهندسی معدن و توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و فناوری در زمینه های مربوطه، انجمن مهندسی معدن ایران كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشكیل میگردد.

ماده 2ـ انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می­كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس انجمن نماینده قانونی انجمن می­باشد.

ماده 3ـ مركز انجمن درتهران است و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری می تواند در هر منطقه از كشور تشكیل گردد.

تبصره: هیات مدیره میتواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصلی انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمی و كثیر الانتشار اعلام شود و كتبا به اطلاع كمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4ـ انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی می­باشد.

فصل دوم ـ‌ وظایف و فعالیتها

ماده 5ـ به منظور نیل به هدفهای مذكور در ماده 1 این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقیقات علمی، فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی كه به گونه ای با مهندسی معدن سر و كار دارند.

5-2- همكاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی و سیاست گذاری در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه های علمی موضوع فعالیت انجمن.

5-3- تلاش در جهت ارتقای جایگاه مهندسی معدن در نظام مهندسی كشور.

5-4- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان و معدنكاران ممتاز

5-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

5-6- تشكیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

فصل سوم ـ شرایط و انواع عضویت

ماده 6ـ پذیرش مفاد اساسنامه انجمن و رعایت آن برای كلیه اعضاء الزامی می¬باشد.

ماده 7- شرایط و انواع عضویت در انجمن به شرح زیر است:

7-1- عضویت پیوسته

موسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد (فوق لیسانس) در رشته مهندسی معدن و رشته های مهندسی وابسته باشند و یا دارای درجه كارشناسی (لیسانس) در این رشته ها بوده و حداقل 5 سال سابقه كار داشته باشند، می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 1: دارندگان مدارج تحصیلی كارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته زمین شناسی با حداقل 10 سال سابقه كار مفید در امور آموزشی یا پژوهشی و اجرایی معدنی می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 7-2- عضویت وابسته

كلیه كسانی كه دارای درجه كارشناسی در رشته مهندسی معدن و سایر رشته های مهندسی وابسته باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

تبصره2: رشته های مهندسی وابسته به معدن به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع تعیین خواهد شد.

7-3- عضویت دانشجویی

كلیه دانشجویانی كه دررشته مهندسی معدن و سایر رشته های مهندسی وابسته در مقطع كارشناسی به تحصیل اشتغال دارند، می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.

7-4- عضویت افتخاری

شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه های مرتبط با مهندسی معدن حائز اهمیت خاص باشد و یا درپیشبرد اهداف انجمن كمك های موثر و ارزنده ای كرده باشند، می توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

 7-5- عضویت حقوقی

سازمان هایی كه در زمینه های علمی، پژوهشی و صنعتی مرتبط با معدن فعالیت دارند، می­توانند به عضویت حقوقی انجمن درآیند.

تبصره3: اعضای حقوقی به عنوان عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 8- هر یك از اعضاء سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای اعضاء ایجاد نمی كند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 9: خاتمه عضویت، عضویت اعضاء در یكی ازموارد زیر خاتمه می یابد:

9-1- استعفای كتبی

9-2- عدم پرداخت حق عضویت

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم ـ‌ اركان اصلی انجمن عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیات مدیره

ج ـ بازرس

الف ـ مجمع عمومی

ماده 11- مجمع عمومی باشركت اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشكیل می گردد.

تبصره1: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی به صورت كتبی یا از طریق درج آگهی در روزنامه كثیر الانتشار انجام میشود و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

تبصره2: شركت اعضای افتخاری و وابسته انجمن در جلسات مجمع عمومی عادی بدون حق رای بلامانع است.

11-1- مجمع عمومی عادی سالی یك بار تشكیل می شود و با حضور نصف بعلاوه یك كل اعضاء پیوسته انجمن (اصالتاو وكالتا) رسمیت می یابد. ضمنا هر عضو حاضر می تواند حداكثر وكالت یك عضو غایب را داشته باشد.

11-2- در صورتی كه در دعوت نخست، مجمع رسمیت نیابد، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشكیل می­شود و با هر تعداد افراد حاضر (اصالا و وكالتا) دارای حق رای معتبر است.

11-3- مجمع عمومی فوقالعاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا رئیس یا بازرس انجمن و یا با تقاضای كتبی یك سوم اعضای پیوسته تشكیل می­گردد.

تبصره4: شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده مشابه شرایط مجمع عمومی عاید مذكور در بند 11-1 می­باشد و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آرای حاضرین (اصالتا و وكالتا) معتبر است.

تبصره 5: یك سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینكه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و درچنین حالتی ، ایشان در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره 6: در صورت تحقق تبصره 5، دستور جلسه منحصرا موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هیات رئیسه ای مركب از یك رئیس ، یك منشی و دو ناظر كه توسط مجمع انتخاب می شوند اداره می گردد.

تبصره7: اعضای هیات رئیسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس نامزد كرده اند.

ماده 13ـ وظایف مجمع عمومی عادی

13-1 انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

13-2- تصویب خط مشی

13-3-بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره و بازرس

13-4- تعیین میزان حق عضویت

13-5- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

ماده14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده

14-1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

14-2- تصویب انحلال انجمن

14-3- عزل هیات مدیره و بازرس

تبصره:  تا زمان تشكیل اولین مجمع عمومی، كلیه وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده بر عهده هیات موسس می­باشد.

 ب ـ هیات مدیره

ماده 15- هیات مدیره انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل می­باشد كه هر دو سال یك بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

15-1- هیچیك از اعضا نمی­توانند بیش از 3 بار متوالی به  عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

15-2- هیات مدیره حداكثر تا یكماه پس از انتخاب شدن،‌ با رای  كتبی نسبت به تفكیك وظایف خود اقدام می كند.

15-3- كلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مشترك رئیس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس انجمن و یا دبیر انجمن معتبر است.

15-4- هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یك ماه یك بار تشكیل جلسه دهد. فاصله بین دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.

15-5- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

15-6- جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت آرای موافق، معتبراست.

15-7- كلیه مصوبات هیات مدیره پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.

15-8- شركت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یك از اعضای هیات مدیره بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود.

15-9- در صورت استعفاء ‌بركناری یا فوت هر یك از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

15-10- شركت بازرس درجلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است.

15-11- هیات مدیره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بالافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به كمیسیون انجمنهای علمی ارسال كند.

تبصره: تا تایید هیات مدیره جدید از طرف كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و  فنآوری، هیات مدیره پیشین مسئولیت امور انجمن را بر عهد خواهد  داشت.

ماده 16- وظایف هیات مدیره

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و جز درباره موضوعاتی كه موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم واقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است كلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می­باشد. از جمله:

16-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

16-2- تشكیل گروههای علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

16-3- انجام هر گونه اقدام و معامله ضروری در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی است.

16-4- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

16-5- اقامه دعوی وپاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وكیل و حق توكیل به غیر.

16-6- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

16-7- اجرای طراحها و برنامه های علمی در چهار چوب وظایف انجمن.

16-8- جلب هدایا و كمكهای مالی.

16-9- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی و جوایز علمی.

16-10- اتخاد تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.

16-11- ارسال گزارش های لازم به كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،‌ تحقیات و فناوری

ج  ـ‌بازرس

ماده 17- مجمع عمومی عادی یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دوسال انتخاب می كند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 18- وظایف بازرس

18-1- بررسی اسناد ودفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

18-2- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

18-3- گزارش هرگونه تخلف احتمالی هیات مدیره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

تبصره: كلیه اسناد ومدارك انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید توسط هیات مدیره انجمن برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم ـ گروههای علمی انجمن

ماده 19- انجمن می تواند گروهها وكمیته های زیر را تشكیل دهد كه بر اساس شرح وظایفی كه از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند.

1)    گروههای تخصصی

2)    كمیته آموزش و پژوهش

3)    كمیته انتشارات

4)    كمیته آمار و اطلاعات

5)    كمیته پذیرش و روابط عمومی

6)    كمیته گردهمایی های علمی

19-1- تهیه و تصویب آئین نامه تشكیل گروهها و كمیته ها با هیات مدیره انجمن است.

فصل ششم ـ بودجه و  موارد  متفرقه

ماده 20- منابع مالی انجمن عبارتند از:

20-1- حق عضویت اعضاء

20-2- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای

20-3- هدایا و كمكها

20-4- كلیه عواید ودرآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 21- درآمدها  و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت وترازنامه آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ارسال می شود.

ماده 22- كلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانكهای كشور نگهداری می شود.

ماده 23- هیچ یك از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده 24- كلیه مدراك وپرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 25- هر گونه تغییردر مفاد اساسنامه، پس از تصویب كمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری معتبر است.

ماده 26- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 27- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی ، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی كلیه دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به یكی موسسات آموزشی یا پژوهشی كشور واگذار كند.

ماده 28- این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 28 ماده، 55 زیر ماده و 18 تبصره در جلسه       مورخ 9/6/81 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 14 اردیبهشت 1397 07:15 قبل از ظهر
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
be really something which I think I would never understand.
It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
جمعه 17 شهریور 1396 02:54 بعد از ظهر
Wonderful post! We will be linking to this particularly
great article on our site. Keep up the good writing.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:49 بعد از ظهر
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites
really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.

Many thanks
سه شنبه 6 تیر 1396 06:05 بعد از ظهر
We're a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to
work on. You've done a formidable activity and our entire group shall be thankful to you.
دوشنبه 5 تیر 1396 12:41 قبل از ظهر
Thanks for finally writing about >مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند
- اساسنامه انجمن مهندسی معدن ایران
<Liked it!
سه شنبه 2 خرداد 1396 06:51 بعد از ظهر
For newest news you have to visit world wide web and on the web I found this web page as a best site for
newest updates.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:25 بعد از ظهر
Magnificent items from you, man. I have take note your stuff previous to and you're just too great.
I really like what you've received here, really like what you are saying and the best
way during which you say it. You're making it entertaining and
you continue to care for to stay it smart.
I can not wait to learn much more from you. This is really a wonderful
site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهرداد سعیدی
مطالب اخیر
صفحات جانبی
نظرسنجی
قالب وبلاگ را ( از لحاظ سرعت بارگذاری، ظاهر و زیبایی ) در چه حدی می بینید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :